Regulamentul oficial al concursului “Micul dejun in familia mea”

Perioada campaniei:

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

 

Campania promotionala Micul dejun in familia mea'este organizata de RINGIER ROMANIA, cu sediul in Bucuresti, Bd. Dimitrie Pompeiu, Nr. 6, inmatriculata la Registrul Comertului cu nr. J40/17894/07.07.1993, cod fiscal RO 4658697, si la AUTORITATEA NATIONALA DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL, in baza notificarii nr. 10657/2011 (denumita în continuare Organizator' sau RINGIER ROMANIA').

 

Decizia de derulare a campaniei promotionale conform regulilor din prezentul regulament este finala si obligatorie pentru participanti. Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament (Regulamentul'), obligatoriu pentru toti participantii. Regulamentul campaniei va fi publicat pe perioada desfasurarii campaniei pe site-ul www.unica.ro. Regulamentul este disponibil, in mod gratuit, oricarui solicitant la adresa Organizatorului RINGIER ROMANIA, bd. Dimitrie Pompeiu, nr 6, sector 2, Bucuresti.

 

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica/completa si/sau schimba Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta desfasurarea Campaniei, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu privire la orice modificare/completare a vreuneia din prevederile acestuia si prin intocmirea unui Act Aditional la prezentul regulament, notificat si autentificat. Eventualele modificari vor intra in vigoare numai dupa ce vor fi aduse la cunostinta publicului pe site-ul www.unica.ro si/sau pe pagina de Facebook a publicatiei Unica.

 

SECTIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL

 

Campania promotionala Micul dejun in familia mea' este organizata in conformitate prevederile legale in vigoare. Orice eroare in declararea datelor personale nu atrage raspunderea Organizatorilor. Ca atare, acestia nu au niciun fel de obligatie in cazul furnizarii unor date eronate care au dus la imposibilitatea transferului in conditii normale a premiului.

 

SECTIUNEA 3. LOCUL DE DESFASURARE SI DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE

 

Campania promotionala Micul dejun in familia mea' este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

 

 

Campania promotionala Micul dejun in familia mea'se desfasoara pe site-ul www.baby.unica.ro in perioada 4.07.2014 – 28.07.2014

 

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

 

Campania promotionala Micul dejun in familia mea' este deschisa tuturor persoanelor fizice cu resedinta in Romania, cu varsta de cel putin 16 ani, impliniti pana la data începerii Campaniei si care respecta prevederile prezentului regulament oficial. Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament Oficial.

 

Nu sunt eligibile pentru a participa la campania promotionala Micul dejun in familia mea' angajatii si/sau colaboratorii RINGIER ROMANIA, respectiv GRAFFITI Public Relations,precum si rudele acestora pana la gradul IV inclusiv, persoanele juridice sau asociatiile familiale sau acele persoane fizice sau juridice, in care RINGIER ROMANIA și Graffiti Public Relations detin participatii, functii sau au vreun interes, indiferent de natura acestuia, precum si angajatii agentiilor implicate si ai companiilor distribuitoare ale RINGIER ROMANIA/ furnizorilor Graffiti Public Relations si rudele acestora, pana la gradul IV inclusiv.

 

Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa se supuna si sa respecte prevederile, termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial. Prin participarea la campanie se considera acceptarea automata a inregistrarii in baza de date de consumatori a companiei RINGIER ROMANIA si a primirii oricaror tipuri de mesaje legate de campanie din partea Organizatorului.

 

Regulamentul este disponibil pe site-ul www.baby.unica.ro sau va fi comunicat gratuit, oricui solicita o copie a regulamentului, la adresa organizatorului: RINGIER ROMANIA, Bd. Dimitrie Pompeiu, nr.6, sector 2, Bucuresti.

 

SECTIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

 

Pentru a se inscrie in concurs prin intermediul paginii web utilizatorii trebuie sa urmeze urmatorii pasi:

 

a)      Sa intre in concursul Micul dejun in familia mea'

b)      Sa incarce o fotografie cu micul dejun al familiei care sa includa un pahar sau o cana cu lapte, iar daca apare lapte ambalat, conditia eliminatorie este ca acesta sa fie la cutie de carton.

 

SECTIUNEA 6. PREMIILE CAMPANIEI PROMOTIONALE

 

Premiile acordate in cadrul prezentei campanii promotionale sunt:

  • 5 tichete de cumparaturi in valoare de 200 lei fiecare (TVA inclus); tichetele vor putea fi utilizate pentru cumparaturi online pe site-ul www.emag.ro

Valoarea totală a premiilor este de 1.000 Lei (TVA inclus).

 

In cadrul acestei campanii promotionale, nu se permite acordarea contravalorii in bani a premiilor sau schimbarea premiilor. Premiile din imaginile de pe materialele de prezentare sunt cu titlu informativ.

SECTIUNEA 7. DESEMNAREA CASTIGATORILOR

 

Castigatorul va fi extras aleatoriu cu ajutorul random.org, functia List Randomizer in data de 29.07.2014

 

SECTIUNEA 8. ANUNTAREA SI VALIDAREA CASTIGATORILOR, ACORDAREA PREMIILOR

 

Toti castigatorii sunt obligati sa contacteze departamentul de marketing in maximum 30 de zile calendaristice de la data afisarii castigatorilor, la adresa [email protected], pentru a revendica premiul prin: mentionarea premiului, numelui, prenumelui, numarului de telefon si a adresei la care va fi trimis premiul. In cazul castigatorilor din provincie, numele si prenumele trebuie sa coincida cu cele completate pe site, in momentul inscrierii la concurs.

 

Castigatorii din Bucuresti isi pot ridica premiul, in termen de maxim 14 de zile de la afisarea castigatorului, de luni pana vineri intre orele 10:00-18:00 de la sediul Ringier din Bd. Dimitrie Pompeiu, nr. 6, sector 2, Bucuresti. Premiul va fi inmanat numai in baza buletinului de identitate/cardului de identitate.

 

In cazul castigatorilor din provincie, premiile vor fi expediate prin curier/Posta Romana in termen de 30 de zile de la data afisarii acestora.

 

SECTIUNEA 9. LIMITAREA RASPUNDERII

 

Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate a premiilor nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul persoanei care respecta prevederile acestui Regulament Oficial. Din momentul primirii premiilor de catre câstigator, Organizatorul nu mai raspunde de integritatea si calitatea acestora.

 

In cazul in care Organizatorul constata ca un castigator nu a indeplinit si/sau nu a respectat conditiile stipulate de prezentul Regulament Oficial, Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda oricand drepturile si beneficiile ce revin castigatorului, fara ca Organizatorul sa datoreze vreo despagubire sau plata respectivului castigator. In cazul in care Organizatorul constata asemenea situatii dupa ce premiul a fost deja acordat, respectivul castigator va restitui Organizatorului valoarea premiului si cheltuielile aferente suportate de Organizator in legatura cu aceasta.

 

 

Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii. Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

 

 

SECTIUNEA 10. MINORII SI PERSOANELE LIPSITE DE CAPACITATE DE EXERCITIU

 

In cazul in care castigatorul unuia dintre premiile oferite in Campanie este o persoana lipsita de capacitate de exercitiu, sau persoana in imposibilitate fizica de a se deplasa, aceasta este indreptatita sa intre in posesia premiului prin intermediul parintelui, tutorelui sau reprezentantului sau legal, sau al oricarei alte persoane imputernicite in acest sens.

 

In cazul in care castigatorul unuia dintre premiile oferite in Campanie este o persoana cu capacitate de exercitiu restransa, aceasta este îndreptatita sa intre în posesia premiului prezentand acordul scris al parintelui, tutorelui sau reprezentantului sau legal, sau al oricarei alte persoane imputernicite în acest sens.

 

Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea oficiala a premiului reprezentantilor persoanelor aici indicate, care au justificat calitatea acestora, precum si de plata oricaror despagubiri sau solutionarea reclamatiilor de orice natura legate de aceasta provenite de la terte parti.

 

SECTIUNEA 11. CONFIDENTIALITATEA DATELOR

 

RINGIER ROMANIA prelucreaza date personale in conformitate cu Legea 677/2001, in calitate de operator date personale, sub notificarea cu numarul 10657/2011 la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

 

Toate datele personale ale Participantilor, furnizate de catre acestia devin proprietatea Organizatorului. Datele personale colectate de Organizator pot fi folosite pentru campanii viitoare de marketing direct. Datele personale colectate în cadrul acestei campanii promotionale nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia cazurilor în care operatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia în vigoare.

 

Persoanele fizice participante la campanie au conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul de acces la date (art. 13), dreptul de interventie asupra datelor (art. 14) si dreptul de opozitie (art.15). În vederea exercitarii acestor drepturi, participantul la Campanie va transmite o cerere scrisa, datata si semnata catre RINGIER ROMANIA, cu sediul în Bd. Dimitrie Pompeiu, nr 6, sector 2, Bucuresti.

 

SECTIUNEA 13. INCETAREA CAMPANIEI

 

Prezenta campanie poate inceta numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora* sau printr-o decizie a Organizatorului.

 

*Forta Majora, convenita ca fiind evenimentul imprevizibil si de neinlaturat, petrecut dupa intrarea in vigoare a prezentului regulament si care impiedica partea sau partile sa-si indeplineasca obligatiile contractuale, exonereaza de raspundere partea care o invoca, pe durata de existenta a cazului de Forta Majora, confirmat de Camera de Comert si Industrie a Romaniei.

 

 

SECTIUNEA 14. LITIGII

 

Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii la prezenta campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

 

Eventualele reclamatii legate de derularea campaniei se vor putea trimite pe urmatoarea adresa: RINGIER ROMANIA SRL, cu sediul in Bd. Dimitrie Pompeiu, nr 6, sector 2, Bucuresti, in termen de maxim 4 (patru) saptamani de la data tragerii la sorti. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua in consideratie nici o contestatie.


URMĂREŞTE CEL MAI NOU VIDEO
Recomandari
Redactia.ro
RTV
Proiecte speciale
Unica.ro
Trending news
Mai multe din Concurs